New Projects
Ready to move in
Near mass transit
City Living Condo
Resort condo
Sports lover
Value

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

 • รู้จักเรา
 • ประวัติบริษัท
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • LPN Way
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รางวัลที่ได้รับ
 • แบรนด์ในเครือ
 • ผลงานของเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์จะดำเนินการใหม่ทุก 3 ปี
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยคำนึงถึงความสมดุล
ของผลตอบแทน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อีกทั้งยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำหนดพันธกิจในแต่ละปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way)
ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของแอล.พี.เอ็น.ในแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 • ปี 2563 - 2565 เรามุ่งมั่น-ด้วยใจ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมิติผล ประกอบการของการดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุล และ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ปี 2560 - 2562 “สร้างความสมดุล และบูรณาการประสิทธิภาพ ของการดำเนิน
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่พักอาศัยในมิติผลประกอบการ
  รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน
  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • ปี 2557 - 2559 คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
  ในกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้ แนวทาง
  “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยการดำเนินการตาม วิถี “องค์กรคุณค่า”
  เพื่อการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ปี 2554 - 2556 เป็นผู้นำในการพัฒนา ที่พักอาศัยในเมืองด้วยการ สร้างสรรค์
  และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ แก่ผู้มีส่วน ได้เสียในการดำเนินงาน
  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการ เติบโตอย่างยั่งยืน
 • ปี 2551 - 2553 มุ่งมั่นดำเนินการในการรักษาภาวะผู้นำ ด้านการพัฒนาอาคารชุด
  พักอาศัย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าแบบ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ พึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน
  โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผล ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
  ยั่งยืน ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
 • ปี 2548 - 2550 ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำตลาด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ด้วยการ พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยแบบบูรณาการ เพื่อ การสร้างสรรค์ ชุมชนคุณภาพ
 • ปี 2545 - 2547 ผู้นำด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
  ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง

พันธกิจปี 2560 - 2562

 • ผู้ถือหุ้น

  ปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน เพื่อรักษาผลกำไรที่เหมาะสม ภายใต้การบริหารประสิทธิภาพแบบบูรณาการและหลักการธรรมาภิบาล

 • ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

  สร้างสรรค์ และส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ในมิติคุณค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าบริการในรูปแบบ “ลุมพินี” และรูปแบบ “นอกลุมพินี”

 • สังคมและสิ่งแวดล้อม

  ส่งเสริมจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อทุกๆ ผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ปิยมิตรทางธุรกิจ

  พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานแบบบูรณาการ และแข่งขันได้ ภายใต้มิติคุณค่าผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้า “แอล.พี.เอ็น.” และ “นอกแอล.พี.เอ็น.”

 • พนักงาน

  ภายใต้วัฒนธรรม “พอดี” (A real pleasure of working experience)

 • การดำเนินงานภายใน

  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเชิงประสิทธิผลแบบบูรณาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ในการดำเนินงานอย่างยืดหยุ่นภายใต้วิถีแอล.พี.เอ็น.

LPN Way วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

วิถีแอล.พี.เอ็น. ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำ เนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Continuous Development

 • บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

  Cost with Quality

  Cost with Quality

  การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนทั้งต้นทุนตรงและต้นทุนแปร รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพของโครงการเป็นเป้าหมายสำคัญ

 • คิดนอกกรอบ

  Lateral Thinking

  Lateral Thinking

  การคิดใหม่ที่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความก้าวหน้าขององค์กร

 • ปิยมิตร

  Alliance

  Alliance

  การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่ทำ งานร่วมกันมายาวนาน ด้วยความไว้วางใจและเป็นธรรม ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน เพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกัน

 • รวดเร็ว

  Speed

  Speed

  การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดเร็ว ทำเร็ว ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้งานมีคุณภาพและเสร็จก่อนกำหนดหรือเร็วกว่าเดิมจนล้ำหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย Respect for Stakeholders

 • ใจรักบริการ

  Service Minded

  Service Minded

  การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดในมุมมองของเขาและแสดงออกอย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเต็มใจและเกินความคาดหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการและความประทับใจ

 • จริยธรรม

  Integrity

  Integrity

  การปฏิบัติตนต่อองค์กรและทำธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบ และมีศีลธรรม

 • ความร่วมมือร่วมใจ

  Collaboration

  Collaboration

  การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการร่วมมือร่วมใจทำงาน ร่วมกันรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานหรือกิจกรรมของบริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำนึกการแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน