New Projects
Ready to move in
Near mass transit
City Living Condo
Resort condo
Sports lover
Value

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

 • รู้จักเรา
 • ประวัติบริษัท
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • LPN Way
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รางวัลที่ได้รับ
 • แบรนด์ในเครือ
 • ผลงานของเรา

แบรนด์ในเครือ

บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และในปี 2560 บริษัท ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้มีรายได้ระดับกลาง-ล่างถึงบน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการ การพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Design” ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Universal Design ทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้น ได้รับการออกแบบเพื่อให้คนทุกวัยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งได้พัฒนาเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำหรับทุกวัย” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านการบริหารต้นทุน ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทมาสนับสนุนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยบริษัทได้กำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

  • lumpini

   บ้านที่มีคุณภาพ บ่งบอกฐานะทางสังคม

   ทําเลท่ีมีศักยภาพ แวดล้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก
   เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่หรูหรา เรียบง่าย ตามแบบฉบับของ LPN

  • lumpini_selected

   บ้านที่มีเอกลักษณ์ แสดงออกถึงความสำเร็จในชีวิต

   ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในแต่ละทําเลที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิต มีพื้นที่สําหรับนั่งทํางาน
   หรือประชุมระดมสมอง เช่น ห้องอเนกประสงค์ ห้องเรียนรู้ พื้นที่ออกกําลังกาย

  • lumpini_place

   ชีวิตที่สะดวกสบายและยกระดับการใช้ชีวิต

   ทําเลอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ติดถนนใหญ่ สะดวกในการเดินทาง
   ครบครันด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจําวัน

  • lumpini_park

   ชีวิตที่สะดวกสบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ

   โครงการขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมร่วมกัน
   เหมาะกับกลุ่มคนที่รักและอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ

  • lumpini_ville

   ความเป็นเจ้าของบ้าน ที่เป็นไปได้

   ทางเลือกสําหรับคนในวัยเริ่มต้นทํางาน ต้องการขยายครอบครัวหรือซื้อที่อยู่อาศัย
   เป็นของตัวเอง ในราคาจับต้องได้ ทําเลอยู่ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง สะดวกในการเดินทาง
   ใกล้แหล่งงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน

  • lumpini_township

   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   สร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่มเป้าหมายระดับล่าง
   พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น สันทนาการ
   ร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย

 • บ้านหลังที่สอง ที่เป็นคอนโดตากอากาศ

  • lumpini_parkbeach

   ผสมผสานระหว่างบรรยากาศของ “สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของ
   บรรยากาศชายทะเล โดยออกแบบให้ห้องชุดทุกห้องสามารถเปิดรับวิวทะเลได้

  • lumpini_seaview

   เป็นบ้านพักตากอากาศวิวชายทะเลพร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุดตา
   พร้อมให้บริการตอบสนองวิถีชีวิตของคนที่ต้องการมาพักในแบบรีสอร์ทคอนโด

บริษัทในเครือ

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มธุรกิจให้บริการ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยของคนทุกวัย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

บริษัท พรสันติ จำกัด

บริษัท พรสันติ จำกัด (PST) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหารจัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการแบบครบวงจรภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย

กลุ่มธุรกิจให้บริการ

 • แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชน อาคารพักอาศัย สำนักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดย LPN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น และนิติบุคคล อาคารชุดทั่วไป รวมถึงให้บริการงานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริการจัดหาผู้ซื้อและผู้เช่า

 • บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงองค์กรภายนอก โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการเพื่อการส่งมอบ คุณค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ตามแนวทางกลยุทธ์ Q-C-S-E-S +P

 • บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

  ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่บริษัทย่อย และองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

 • บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

  ดำเนินธุรกิจในด้านงานบริการชุมชนอย่างครบวงจร เช่น งานบริการความสะอาด งานบริการต้อนรับ โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ ศักดิ์ศรี โอกาส และความสุขให้กับสตรีด้อยโอกาส ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์แบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)