New Projects
Ready to move in
Near mass transit
City Living Condo
Resort condo
Sports lover
Value

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

 • รู้จักเรา
 • ประวัติบริษัท
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • LPN Way
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • รางวัลที่ได้รับ
 • แบรนด์ในเครือ
 • ผลงานของเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท เริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2532 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี
ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาที่พักอาศัย เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

 • 2532

  ยุคก่อตั้ง จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

  • เริ่มต้นธุรกิจกับการพัฒนา โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานสูง 38 ชั้น บนถนนพระราม 4
 • 2537

  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อย่างจริงใจ”
  • ลงทุนในบริษัท Elec & Eltek (Guangzhou) Real Estate Development Ltd. ซึ่งเป็น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศจีน
 • 2539

  • ลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น. คอนกรีต จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง
 • 2540

  วิกฤติองค์กร
  ประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ

  • เข้าสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ
  • อัตราหนี้สินต่อทุน 3 : 1 ขาดแคลนเงินสดอย่างรุนแรง
  • ลดจำนวนพนักงาน แต่ยังดำเนินกิจกรรมการขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนจากปิยมิตร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน
 • 2541 - 2542

  • ถอนการลงทุนในบริษัท Elec & Eltek (Guangzhou) Real Estate Development Ltd.
  • ถอนการลงทุนในบริษัท เอ็น. ที. เอ็น. คอนกรีต จำกัด
  • เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จ มูลค่ารวม 3,705 ล้านบาท
  • ค้นพบความเป็นตัวตนของ LPN และโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤต
 • 2544

  • ค้นพบตัวตน LPN กับการพัฒนา City Condo ค้นพบตัวตนและโอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ
  • ช่วง Turn Around สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และพนักงาน
  • เริ่มต้นแนวคิด “City Condo” ด้วยการพัฒนาห้องชุด LPN Design 30 ตร.ม.
  • พัฒนากระบวนการก่อสร้าง โดยทุกโครงการก่อสร้างเสร็จไม่เกิน 1 ปี
  • กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้วย C-L-A-S-S-I-C
  • ก่อตั้ง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการ “อาคารสร้างค้าง”
 • 2545

  • LPN มุ่งพัฒนาต่อเนื่องสร้าง “ชุมชนน่าอยู่”
  • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมด เพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ
  • City Condo ทุกโครงการ ประสบความสำเร็จอย่างสูง
  • ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการพัฒนาอาคารชุด
 • 2546

  • ปิดการขายโครงการ ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • 2547

  • จัดกิจกรรม LPN Family Day เพื่อขอบคุณลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
  • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 33.33
 • 2548

  “ชุมชนน่าอยู่”

  • เริ่มกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่มุ่งเน้นในการบริหารคุณภาพชีวิต ให้กับผู้พักอาศัย
  • ขยายกรอบการพัฒนาโครงการขนาดเล็กไปสู่ชุมชนเมืองขนาดย่อม (Small Size Township)
 • 2549

  • พัฒนาแบรนด์ ลุมพินี “คอนโดทาวน์” สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง
  • ทุกแบรนด์ลุมพินี ได้รับการตอบรับอย่างสูง เกิดนวัตกรรมทางการขายด้วยกลยุทธ์การออก Tag
 • 2550

  • สื่อสารแบรนด์ลุมพินี ผ่านแคมเปญ 30 Happy Days ได้รับเสียงสะท้อน ด้วยความสุขของผู้อยู่อาศัยจาก Door Hanging กว่า 3,000 ชิ้น
 • 2551 - 2552

  • พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Green” ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • แนวคิด From Corporate ESR to Community ESR ก่อให้เกิดชมรมลุมพินีอาสา จากครอบครัวลุมพินีหลายชมรม โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  • พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี พารค์” ที่เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วย “สวนรวมใจ” พื้นที่สีเขียวที่ส่งต่อความสุขร่วมกัน
 • 2554

  • ขยายฐานการพัฒนาโครงการสู่ต่างจังหวัด ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์คบีช”
  • ร่วมกับ TK Park พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”
  • จัดตั้ง บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด (LPC) ประกอบธุรกิจบริการรักษาความสะอาด เพื่อสร้างอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาสในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • 2555

  • ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายสูงวัยด้วยแนวคิด “ครอบครัว สุขสันต์” (Pleasure Family) เพื่อให้ “ชุมชนน่าอยู่” ตอบสนอง ต่อวิถีชีวิตร่วมกันของคนวัยทำงานและคนสูงวัย
  • มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
  • จัดตั้งสถาบัน แอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) พัฒนาองค์ความรู้ และจัดอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร
 • 2556

  • ริเริ่มแนวคิดการพัฒนา “ชุมชนเมืองน่าอยู่” ด้วยห้องชุดกว่า 10,000 ยูนิต เพื่อตอบสนองความต้องการบ้านหลังแรกกับโครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่
  • ร่วมกับบริษัท ซี. พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแบ่งปันคุณค่าองค์กร (Creating Shared Value : CSV) ในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการให้สมบูรณ์แบบ
  • พัฒนาโครงการ เดอะ ลุมพินี 24 บนถนนสุขุมวิท เพื่อขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าระดับบน
  • เริ่มใช้นวัตกรรมหุ่นจำลองฐานข้อมูลอาคาร (Building Information Modeling : BIM) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานออกแบบและก่อสร้างโครงการ
  • ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 • 2557

  มุ่งสู่ “องค์กรคุณค่า”

  • มุ่งสู่ “องค์กรคุณค่า” ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “6 GREEN LPN”
  • ต่อยอดแนวคิดการสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” เพื่อ “ชุมชนน่าอยู่” ที่ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
  • พัฒนาต้นแบบโครงการสีเขียว LPN Signature Green Project ภายใต้มาตรฐานการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โครงการแรก กับโครงการ ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา
 • 2558

  • เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ “6 GREEN LPN” ที่รับผิดชอบต่อผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ใน 10 กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ส่งมอบบ้านหลังแรกให้กับสมาชิก “ชุมชนเมืองน่าอยู่” ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 เฟส 1
 • 2559

  LPN เติบโตอย่างย่ังยืน

  • ต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” สู่ “ชุมชนน่าอยู่ สําหรับคนทุกวัย” ด้วย “Universal Design” คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนทุกวัย และคุณค่าบริการผ่านกิจกรรมและการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
  • ร่วมมือกับสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) ใช้พื้นที่กว่า 100 ชุมชนในโครงการ พัฒนากิจกรรมดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านสุขภาพของผู้จัดการชุมชน
  • ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการออกแบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน (Building Energy Code : BEC)
  • พัฒนารูปแบบห้องชุด LPN NEW DESIGN 2 ห้องนอน รูปแบบใหม่ ขนาด 35 ตร.ม. ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ลงตัวทุกประโยชน์ใช้สอย
  • เดอะ ลุมพินี 24 โครงการพิเศษที่บริษัทพัฒนาขึ้นในโอกาสครบรอบ 24 ปีเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ เป็นโครงการระดับไฮเอนด์โครงการแรกของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในด้านยอดขายเป็นอย่างสูง
  • ส่งมอบลุมพินี พาร์คบีช ชะอํา รีสอร์ทคอนโด แห่งแรกริมหาดชะอํา ยกระดับงานบริการเสมือนโรงแรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบตามมาตรฐาน “LPN Signature Green Project” และการอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่บนที่ดินเดิมกว่า 100 ปี
 • 2560

  ปีแห่งการปรับเปลี่ยน

  • รองรับภาวะถดถอย สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจบริษัท ออกเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการ และขยายการให้บริการสู่ภายนอก
  • ซื้อกิจการ บริษัท วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ
  • กลับมาพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพลักษณ์ องค์กรครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์แนวราบระดับพรีเมียม ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมภายใต้แบรนด์ “BAAN 365” รองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการขยายครอบครัว
  • พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบตลาดเฉพาะ กลุ่ม (Niche) ภายใต้แบรนด์ “เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.” เจาะกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม สามารถปิดการขายได้ภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
  • ร่วมทุนกับ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด, บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด พัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์ ซีเนียร์ลิฟวิ่ง ระดับพรีเมียมในจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ ที่เกษียณอายุ
 • 2561

  ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

  • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตําแหน่ง คือ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO) และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
  • พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยระดับพรีเมียมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง - บน ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี ซีเล็ค เต็ด” โครงการ “ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย” เจาะกลุ่มผู้หญิงวัยทํางาน พร้อมปรับโฉมการออกแบบภายในและภายนอก รวมถึงห้องชุด “New LPN Design” เพิ่มตู้เสื้อผ้า แบบ Walk-in Closet, Bay Window และนําเทคโนโลยี Smart Room ระบบการสั่งงานอัจฉริยะ เปิด-ปิด ไฟฟ้าห้องชุดผ่านมือถือ มาใช้อํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเข้าพักอาศัย
  • ขยายธุรกิจไปยัง “ออฟฟิศคอนโด” รูปแบบมิกซ์ยูสที่ประกอบด้วยอาคารชุดสํานักงาน และอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน นําร่องด้วยโครงการ “ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี จตุจักร” สามารถปิด การขายได้ 100% จากยูนิตที่เปิดขายทั้งหมด
  • สร้างรายได้ประจําจากการปล่อยเช่าโครงการพร้อมอยู่ เช่น โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” “ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางแวก” พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก รองรับความต้องการของลูกค้าที่อยากมีบ้าน แต่ยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อ รวมถึงนักลงทุน
  • ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) รองรับกลยุทธ์การขยายขอบเขตการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้จุดยืนของแบรนด์ที่ให้ความสําคัญสูงสุดกับคน สร้างสังคม น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ และองค์กรน่าอยู่ที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • นํามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มาใช้ในธุรกิจบริการเพื่อเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
 • 2562

  ปีแห่งการฝ่าพายุ

  • เตรียมแผนรองรับปัจจัยลบภายใต้ภาวะถดถอยท่ี่ปรากฏชัดเจน ด้วยการเปิดตัวโครงการในทําเลศักยภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขยายงานด้านธุรกิจบริการให้รองรับความต้องการทั้งการบริหารชุมชน งานบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจนายหน้า
  • ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ “A-” สะท้อนความมั่นคงขององค์กรด้วยผลการดําเนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง การดําเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุมมีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ
  • ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จํากัด (NYE) จัดตั้ง “บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด” เพื่อพัฒนาอาคารสํานักงานและร้านค้าปลีกให้เช่า บนทําเลศักยภาพริมถนนพระราม 4
  • พัฒนาธุรกิจบริการใหม่ “LPN Living Solution” เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยครอบคลุมบริการซ่อมแซมปรับปรุงห้องชุด ปรับปรุงอาคารชุด และออกแบบปรับปรุงระบบบําบัดน้ำเสียแบบครบวงจร
  • ออกแคมเปญโฆษณาสื่อสารแบรนด์ เพื่อถ่ายทอดปรัชญาการสร้างบ้านในแบบของ LPN ภายใต้แนวคิด “ความพอดี ที่ดีกว่า” คือ การสร้างบ้านที่พอดีกับชีวิตจริง ซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ
   • 1. พอดีกับการออกแบบ
   • 2. พอดีกับบริการ
   • 3. พอดีกับการใช้ชีวิต
   ทําให้ LPN เป็่ีนที่อยู่อาศัยที่พอดีกับการใช้ชีวิตที่สุด
 • 2532
 • 2535
 • 2537
 • 2539
 • 2540
 • 2541 - 2542
 • 2544
 • 2545
 • 2546
 • 2547
 • 2548
 • 2549
 • 2550
 • 2551 - 2552
 • 2554
 • 2555
 • 2556
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562