คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

  • รู้จักเรา
  • ประวัติบริษัท
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • LPN Way
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รางวัลที่ได้รับ
  • แบรนด์ในเครือ
  • ผลงานของเรา

LPN WAY วิถีองค์กร
ขับเคล่ือนสู่ความย่ังยืน

วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำเนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)

LPN Way image explain
left
right
top
bottom

C-L-A-S-S-I-C

สมรรถหลักองค์กร
(Core Competency)

Cost with Quality

Cost with Quality

บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นลดต้นทุน ทั้งต้านทุนตรง และต้นทุนแปร รวมท้ังค่าใช้จ่ายส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานเป็นเป้าหมายสำคัญ

Lateral Thinking

Lateral Thinking

คิดนอกกรอบ

การคิดใหม่ที่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรคเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา และสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการ และความก้าวหน้าขององค์กร

Alliance

Alliance

ปิยมิตร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจท่ีทำงานร่วมกันมายาวนาน ด้วยความไว้วางใจและเป็นธรรม ร่วมมือเก้ือหนุนกันและกัน และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน เพ่ือบรรลุความสำเร็จร่วมกัน

Speed with Quality

Speed with Quality

รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและ การแก้ไขปัญหาด้วยการคิดเร็วทำเร็ว ใส่ใจใน รายละเอียดเพื่อให้งานมีคุณภาพ และเสร็จก่อนกำหนดหรือเร็วกว่าเดิมจนล้ำหน้าผู้อ่ืนตลอดเวลา

Service Minded

Service Minded

ใจบริการ

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดในมุมมองของเขาและแสดง ออกอย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยความเต็มใจและเกินความคาดหมาย เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการและความประทับใจ

Integrity

Integrity

จริยธรรม

การปฏิบัติตนต่อองค์กรและทำธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

Collaboration

Collaboration

ร่วมมือร่วมใจ

การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกัน รับผิดชอบและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในงานหรือกิจกรรมของบริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำนึกการแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Corporate Values

ค่านิยมองค์กร