คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 4 ตำแหน่ง

Senior Web Developer

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

พัฒนาเว็บไซต์ Back-end ด้วย PHP (Laravel) หรือ Node.js, 
   Front-end ด้วย Javascript (Jquery, Vue.js)
- สามารถออกแบบ Web Responsive
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  Model View Controller และ Object Oriented Programming
- ใช้ MsSQL ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่อง tune performance
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา RESTful-API
- สามารถใช้งาน Source control ได้ เช่น Git
- มีประสบการณ์ในการรับ requirement และวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- Self Learning ได้ดี

คุณสมบัติถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CodeIgniter ได้
- สามารถใช้งานฐานข้อมูล NoSQL และ SQLite ได้
- สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น UML, Prototype, 
  Story Board ฯลฯ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
- สามารถใช้งาน Report Tools 
  (Jasper Report, Reporting Service, Fast Report) ได้
- สามารถทำ MS power automate, power App ได้
- สามารถพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนมือถือ
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI

ทักษะที่ควรมี
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสื่อสารได้ดี
- ยินดีรับคำแนะนำไปปรับปรุงกับผลงานของตัวเอง
- สามารถทางานเป็นทีม มีความเข้าใจการทางานแบบ Agile
- สามารถบริหารเวลา เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลักษณะงาน

- เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วย Platfrom ที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้างานเป็นระยะ
- จัดทำเอกสาร Flowchat และ Diagrm ของระบบ
- อบรมการใข้งานให้กับทีมทดสอบ
- แก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับแจ้ง
- ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับทีม
- กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือตามแผนการอบรมที่กำหนดให้
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ และนำมาแชร์ในทีม
- เรียนรู้ธุรกิจขององค์กร จากหัวหน้างานและทีมงาน
- เป็น Trainner ในกรณีมีความจำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเป็นระยะ 
   และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ