คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Senior Programmer

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 30 ปีขึ้นไป              
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 5 ปีขี้นไป ด้านการใช้งาน php framework เช่น CI
  หรือ Laravel
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็ปแอปพลิเคชัน

- มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
- มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, JQUERY,
  Database Management, Client-Slide Script และ Server-Side Script
- มีทักษะ MVC DesignPattern, SQL และ CSS , มีทักษะในเชิง OOP
- มีความเข้าใจในการใช้งาน Java Script Framework เช่น angulajs หรือ vue.js เป็นต้น
- มีความเข้าใจและมีความสามารถในการเขียน Query ด้วย Microsoft SQL เช่น
  view store procedure และ function ได้
- สามารถพัฒนาแอปบนมือถือได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

- พัฒนาระบบเว็ปแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด 
  และมีคุณภาพ
- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
- พัฒนาและปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชัน
- แก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ