คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Senior – Brand Communication

คุณสมบัติ

·    Male or Female
·    Age 28-35 years
·    Bachelor's or master’s degree in Communication, Marketing, or Public Relations required.

·    Relevant  5 year experience as  a marketing communication specialist
       and a good track record for the same.

·    Well-versed with working on MS Office.

·    Hands-on experience in using social media platforms

ลักษณะงาน

·     Enhance the brand awareness via various communications tools.

·    Develop ideas to improve communication between the brand and customers.

·    Schedule the project implementation and ensure the project finished within timeframe with smooth operation throughout the process of work.

·    Ensure and monitor all marketing campaign activities are executed properly from agency briefing finalizing the content media planning creative plan approval to align with brand guidelines.

·   Develop and implement communications roadmap to enhance the company’s image internally and externally

·   Develop creative messaging strategies to advertise the company's vision and products on the top social media platforms.


Hilights Job

·  Improve brand awareness
·  Develop and implement communications roadmap

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ