คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 5 ตำแหน่ง

ONLINE SALE

คุณสมบัติ

- เพศ  ชาย/หญิง
- อายุ 23-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี (ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถใช้โปรแกรมการจัดทำสื่อ ภาพ และ วิดีโอ ด้วยโปรแกรมต่างๆได้
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Internet , Social Media
- มีใจรักงานบริการ 
- มีทักษะในการเจราจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบการตอบและติดตามลูกค้า เพื่อปิดการขายสินค้าของบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ (FB/LINE/IG)
- วางแผนงานขาย Online เพื่อสร้างยอดขายสินค้าและโปรโมทสินค้าทาง Social Media ต่างๆ
- จัดทำสื่อสนับสนุนการขายทางออนไลน์ (Live, Ads, Video)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ