คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 4 ตำแหน่ง

Mobile Developer

คุณสมบัติ

- ต้องมีประสบการณ์พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยภาษา Swift เป็นอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ RESTful-API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Front-end กับ Back-end ได้ (บังคับมี)
- สามารถใช้ MsSQL ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่อง tune performance
- สามารถใช้งาน Source control เช่น Git เป็นต้น
- Self Learning ได้ดี

คุณสมบัติถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์พัฒนาแอปพลิเคชั่น บนมือถือด้วย ภาษา Kotlin/Java (Android)

หรือ Hybrid เช่น Flutter/React Native พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Object-Oriented Programming,

Memory management, file I/O, Network & Socket programming,

Concurrency & Multi-threading พิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้งานฐานข้อมูล NoSQL หรือ SQLite จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP (Laravel, CodeIgniter), Javascript (Jquery, Vue.js)
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา API ด้วย PHP, Node.js, C#.NET Core
- สามารถทา MS power automate, power App จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะที่ควรมี
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสื่อสารได้ดี
- ยินดีรับคาแนะนาไปปรับปรุงกับผลงานของตัวเอง
- สามารถทางานเป็นทีม มีความเข้าใจการทางานแบบ Agile
- สามารถบริหารเวลา เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ลักษณะงาน

- เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วย Platfrom ที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้างานเป็นระยะ
- จัดทำเอกสาร Flowchat และ Diagrm ของระบบ
- อบรมการใข้งานให้กับทีมทดสอบ
- แก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับแจ้ง
- ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับทีม
- กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือตามแผนการอบรมที่กำหนดให้
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ และนำมาแชร์ในทีม
- เรียนรู้ธุรกิจขององค์กร จากหัวหน้างานและทีมงาน
- เป็น Trainner ในกรณีมีความจำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเป็นระยะ 
   และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ