คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 5 ตำแหน่ง

Digital Marketing

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ด้านการตลาดในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ Agency มาก่อน
- มีประสบการณ์ทำ Ad facebook ทั้ง lead generation และ convertion
- มีควาามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
- เข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือ Digital Marketing tools (Facebook/Google/Youtube/Line@) ได้
- หากมีประสบการณ์ทำงาน Digital marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- บริหารจัดการในเรื่อง Social Media Marketing
- คิด Content ต่างๆ ใน Social Media
- ครีเอทแคมเปญและโฆษณาผ่าน Facebook Ads, Line@
- พัฒนาแผนการตลาดให้บริษัท
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ