คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 4 ตำแหน่ง

Data Warehouse/Data Analyst

คุณสมบัติ

- อายุ 28 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Data Warehouse 
  หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะในการเขียน Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้งาน Database : SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ BI: Power BI, Tableau, Excel
- ETL Tools : SSIS
- มีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พัฒนาวิเคราะห์และออกแบบ
  ระบบงานด้าน Data Analytics , Business Intelligence, Data Warehouse
- ออกแบบและพัฒนากระบวนการ ETL โดยใช้ ETL Tools
- ออกแบบและพัฒนาโมเดลข้อมูลจากระบบงานต่างๆตาม Business Requirement
- ออกแบบและสร้างรายงานตาม Business Requirement
- จัดเตรียมข้อมูล ดูแลและตรวจสอบข้อมูลใน Staging Data และ Data Warehouse

ลักษณะงาน

- เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วย Platfrom ที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้างานเป็นระยะ
- จัดทำเอกสาร Flowchat และ Diagrm ของระบบ
- อบรมการใข้งานให้กับทีมทดสอบ
- แก้ไขโปรแกรมตามที่ได้รับแจ้ง
- ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับทีม
- กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือตามแผนการอบรมที่กำหนดให้
- เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ และนำมาแชร์ในทีม
- เรียนรู้ธุรกิจขององค์กร จากหัวหน้างานและทีมงาน
- เป็น Trainner ในกรณีมีความจำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเป็นระยะ 
   และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ