คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Corporate Strategy Specialist

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 24- 32  ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  การเงิน  เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ 
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Project  Management , Business Development ,
   Feasibility  Study , วางแผนกลยุทธ์องค์กร
- ใช้ EXCEL ได้ในระดับดีมาก

ลักษณะงาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางกลยุทธ์หลักและจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร

- วางแผนงาน ติดตาม ประเมินผล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
    ระหว่างการดูแลโครงการต่างกับทาง Project Manager

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้งานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ