คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

BIM MANAGER

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ  23-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/เครื่องกล) หรือ ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์  0-5 ปี ในสายออกแบบ ก่อสร้าง หรือที่ปรึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้  Revit หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้
- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้  สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้ดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยเกี่ยวข้องกับการใช้ BIM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ทำงานที่ปรึกษาด้าน BIM ทั้งการใช้  BIM ในระดับองค์กร และระดับโครงการ
   รวมถึงงานวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ BIM

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ