คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การตลาดบ้านพักอาศัย (โครงการบ้านพักอาศัยพรีเมียม)

คุณสมบัติ

  1. เพศ หญิง
  2. อายุ 25-30 ปี
  3. ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
  4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (บ้านพักอาศัย) 2-3 ปี ขึ้นไป
  5. ถ้ามีประสบการณ์ในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ (เคยดูแลโครงการบ้านระดับพรีเมียม) จะพิจารณาพิเศษ
  6. มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการทำการตลาด และงานขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
  8. มีบุคลิกภาพดี มี Service Mind
  9. มีทักษะการติดต่อประสานงานกับเอเจนซี่ต่างๆ รวมถึง ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  10. ทำงานที่สำนักงานใหญ่ แต่สามารถเดินทางไปยังโครงการต่างๆ ได้

ลักษณะงาน

- สนับสนุนดูแลรับผิดชอบงานการตลาด โครงการ บ้าน 365 พระราม 3 , โครงการบ้าน 365 เมืองทอง ,
โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 อีก 3 โครงการ รวม 5 โครงการ
- สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ ( MARKET SURVEY )
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ หรือ นำมาปรับใช้วางแผนด้านการตลาดกับโครงการเก่า
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา
วางแผนและจัดทำสื่อฯเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดชม ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- ประสานงานกับซัพฯ และ เอเจนซี่สื่อต่างๆ ทั้ง สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์
ในการขึ้นสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่มี
- จัดกิจกรรมทางการตลาด และคิดแคมเปญส่งเสริมการขาย ร่วมกับฝ่ายขาย
ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร และ งานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ