คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาวิชาชีพ

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางด้าน Knowledge Management
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Power point)
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน

- บริหารระบบและพัฒนากิจกรรม Knowledge Sharing และพัฒนาระบบจัดทำกรณีศึกษา (Case Study)

- บริหารระบบการบันทึกและรายงานการฝึกอบรม (Credit Hour Report & ICPI Control System )

- งานพัฒนาหลักสูตรอบรม และประสานงานติดตามการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ดูแลและดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาแม่บ้าน, รปภ.

- ดูแลการฝึกอบรมหลักสูตร NEW STAFF

- ประสานงานการอบรมภายนอกให้กับบุคลากร

- รับผิดชอบงาน Admin และเอกสารของฝ่าย

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ