คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย /หญิง
- อายุ  28-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ / โฆษณา
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด 5-8  ปี 
- มีความคิดสร้างสรรค์ และรอบรู้ในสายงาน
- มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- หากสามารถใช้โปรแกรมด้านงาน Graphic  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

  1. วางแผนการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  2. วางแผนงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้
  3. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการระบบสื่อสาร ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  4. เขียนข่าว และส่งข่าวกิจกรรมของบริษัท ฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก
  5. รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงฐานข้อมูลของสื่อมวลชนให้เป็นปัจจุบัน
  6. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกับสื่อมวลชน
  7. ออกแบบ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกบริษัท เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ