คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อนิติฯ

คุณสมบัติ

-เพศชาย - หญิง
-อายุ 25 - 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา
-หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้องานระบบอาคารสูงมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าทั่วไป
- งานสรุปจัดซื้อจัดจ้างลงใบ P/R และออกใบ P/O
- งานสรุปใบเปรียบเทียบราคา, ใบ P/R, ใบ P/O
- งานบันทึกใบ P/O ส่ง, E-mail/Fax และ cofirm การจัดส่งใบ P/O ให้ต้นเรื่องและ Supplier
- จัดหา Supplier และแหล่งขายใหม่ๆ จัดทำแบบประเมิน Supplier rating
- งานรวมปริมาณสินค้าจากทุกโครงการ (Bargaining Power)
- Center รับส่งเอกสาร, งาน scan เอกสารจัดซ้อเก็บเข้าส่วนกลางและส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานจัดจ้างงานประจำอาคารชุด ได้แก่ งานจัดทำขอมูลราคานำเสนอคณะกรรมการอาคารชุด

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ