คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หัวหน้าช่างอาคาร (วิภาวดี)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์งานอาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
  5. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน
  6. มีใจรักงานบริการ
  7. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้
  8. หากมีใบรับรองอบรมหลักสูตรวิชาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.
  10. เป็นสัญญาจ้าง

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
1. จัดทำแผนบำรุงรักษาและงานซ่อมบำรุงอาคารประจำปีและแผน 5 ปี สำหรับอาคาร
2. จัดทำงบประมาณประจำปี และการดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3​. ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาและสรุปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
4. วางแผนงานการทดสอบระบบอาคารและเข้าร่วมทดสอบงานระบบประจำปีสำหรับอาคารที่ได้รับ มอบหมาย
5. บริหารทีมงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ