คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

สถาปนิกอาวุุโส

คุณสมบัติ

 • อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะงาน

 • สนับสนุน ดูแลรับผิดชอบงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • สำรวจผลิตภัณฑ์คู่แข่งในพื้นที่ เพื่อจัดทำ Product Development Concept & Design Concept นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่
  • จัดทำ ออกแบบ และนำเสนอผังโครงการ, product แบบบ้าน, จัดทำ Feasibility
  • ประสานงาน ตรวจสอบ comment ขออนุมัติงานแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรมจากผู้ออกแบบ
  • บริหารงบประมาณการออกแบบ และการก่อสร้าง ตรวจสอบ BOQ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้อยู่ในงบประมาณ
  • จัดทำแบบจัดสรร และขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ
สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ