คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 5 ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาโครงการแนวราบ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ความรู้ด้านแบบก่อสร้าง สามารถอ่านแบบได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ในการเขียนแบบได้
 • โซนที่เปิดรับ แก้วอินทร์/ ราชพฤกษ์/ ประชาอุทิศ 90 /เวสต์เกส

ลักษณะงาน

 • จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากการประมาณราคา
 • ถอดปริมาณวัสดุจากแบบที่ได้รับ วิเคราะห์
 • เปรียบเทียบ และรวบรวมข้อมูลการประมาณราคาก่อสร้างในโครงการที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบการประมาณราคาการก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ให้ความเห็น และให้ข้อมูลทางด้านเทคนิควิศวกรรมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ