คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย
  2. อายุ 24-30 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ปรับอากาศ
  4. มีประสบการณ์งานบำรุงรักษาอาคารสูงมา 1-3 ปี
  5. มีประสบการณ์การควบคุมผู้รับเหมา ติดตามงาน
  6. มี Service mind
  7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  8. CONTRACT 1 ปี

ลักษณะงาน

- สำรวจข้อมูลงานบริการวิศวกรรม
- ประเมิน, เสนอราคา จัดทำเอกสารประกอบ
- ทำเอกสารเบิกจ่ายผู้รับเหมา และลูกค้า
- ควบคุมดูแลงานให้ได้ตามขอบเขตงาน
- ส่งมอบงาน, เอกสารส่งมอบ
- ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ