คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านฝึกอบรม training 4 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน

  • บริหารจัดการกิจกรรม โครงการ และชมรม
  • ดำเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผลการกิจกรรม
  • พัฒนารูปแบบและกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารพนักงาน
  • จัดหลักสูตรอบรม พัฒนาทักษะพนักงาน
  • เป็นวิทยากรและพิธีกรในกิจกรรมพนักงาน

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ