คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง
  2. อายุ 30-35 ปี
  3. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  4. มีประสบการณ์ 7-8 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีและภาษีอากร
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms.Office)
  6. มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี, ภาษีอากร
  7. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมบัญชีมาก่อน

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย
2.ตรวจสอบแบบนำส่งภาษีประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53
3.ตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต้นทุนโครงการ, รายงานรับรู้รายได้
4.ดูแลทีมงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักบัญชี และ ภาษีอากร
5.บริหารทีมที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ