คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 10 ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติ

-  เพศชาย/หญิง
-  อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
-  มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุด 5 ปีขึ้นไป
-  มีความรู้ พรบ.อาคารชุด
-  มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  บุคลิกภาพดี
-  มีใจรักงานบริการ
-  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
-  TOEIC SCORE (500 up)
-  ประจำโครงการโครงการใน กทม.

ลักษณะงาน

-  บริหารจัดการอาคารตามที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล
-  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคาร
-  จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร
-  จัดแผนการปรับปรุงอาคารและงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อเสนอแก่ผู้จัดการ      
    นิติบุคคล/ คณะกรรมการ/ เจ้าของร่วม ในที่ประชุมใหญ
-  การดูแลด้านความสะอาดของอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม
-  การดูแลด้านความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร่วม/ 
   ผู้พักอาศัย และทรัพย์ส่วนกลาง
-  การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
-  ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของอาคารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
-  การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของอาคาร และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก 
    แก่เจ้าของร่วม/ ผู้ใช้อาคาร
-  ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณรายรับ-จ่าย และงบลงทุนประจำปี 
    ในด้านการบริหารอาคาร
-  ตรวจสอบ และสั่งการพนักงานให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรและอาคาร
   ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-  การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับเหมาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามสัญญา

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ