คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 35 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  สาขาการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด และงานขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มา
- มีความชำนาญ ด้านการตลาด Online , Offline   การกำหนดกลยุทธ์การตลาด , การสร้าง Content marketing
- มีทักษะในการบริหารทีมงาน

ลักษณะงาน


- ทำการตลาด สำหรับงานขายอสังหาริมทรัพย์
- วางแผนกลยุทธ์ การส่งเสริม กำหนดนโยบาย และกำหนดทิศทางการขายร่วมกับฝ่ายขาย
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธุรกิจ  กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ
- ขยายฐานลูกค้าใหม่ ผลักดันยอดขายให้ได้ตามกลยุทธที่วางไว้
- จัดทำ Report ต่างๆ
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

สนใจร่วมงานกับเราคลิก >> สมัครงาน

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ