คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
จำนวน 1 ตำแหน่ง

นิติกรชุมชน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 27-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
- มีประสบการณ์งานด้านกฎหมายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีใบอนุญาตว่าความ
- มีประสบการในงานอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับอาคารชุดมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ว่าความดำเนินคดีในชั้นศาล
- จดทะเบียน หจก./บริษัท  มติที่ประชุมใหญ่สามัญ เจ้าของร่วม
- วิเคราะห์ข้อกฏหมาย, จัดทำนิติกรรมสัญญา
- ติดต่อประสานงานราชการ  เช่น กรมบังคับคดี, สำนักงานเขต/ที่ดิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

แนบเอกสารประวัติการทำงาน (Resume)

อัปโหลดไฟล์
*กรณีมีเอกสารหลายไฟล์ กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดเป็น .doc, .docx, .pdf, .zip หรือ .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
สมัครเลย ย้อนกลับ