สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 16 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการอาคาร (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
2. ผู้จัดการอาคาร ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
3. Management Trainee
จำนวน 10 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
4. ผู้จัดการ SAFETY
จำนวน 1 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
5. หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำโครงการ กทม./พัทยา)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
6. ผจก.บริหารงานข่าว-สื่อสารมวลชน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
7. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
8. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
9. เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (โครงการ ท่าข้าม-พระราม 2 /ราชพฤกษ์)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
10. Guest Service Agent (โครงการพัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
11. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
12. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
13. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการต่างๆ ใน กทม. )
จำนวน 5 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
14. Marketing Online
จำนวน 1 ตำแหน่ง
25 มี.ค. 2563
15. Marketing Strategy
จำนวน 1 ตำแหน่ง
25 มี.ค. 2563
16. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
02 ก.ค. 2563
รายละเอียดงาน
กลับ
02 ก.ค. 2563
ผู้จัดการอาคาร (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 เพศหญิง
-  อายุ 30-45 ปี
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
-  มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุด  5  ปีขึ้นไป
-  มีความรู้ พรบ.อาคารชุด
-  มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  บุคลิกภาพดี
-  มีใจรักงานบริการ
-  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
- TOEIC SCORE (500 up)
- ประจำโครงการ Grand Florida Pattayaลักษณะงาน
-  บริหารจัดการอาคารตามที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล
-  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคาร
-  จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร
-  จัดแผนการปรับปรุงอาคารและงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อเสนอแก่ผู้จัดการ     
    นิติบุคคล/ คณะกรรมการ/ เจ้าของร่วม ในที่ประชุมใหญ
-  การดูแลด้านความสะอาดของอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม
-  การดูแลด้านความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร่วม/
   ผู้พักอาศัย และทรัพย์ส่วนกลาง
-  การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
-  ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของอาคารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
-  การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของอาคาร และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก
    แก่เจ้าของร่วม/ ผู้ใช้อาคาร
-  ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณรายรับ-จ่าย และงบลงทุนประจำปี
    ในด้านการบริหารอาคาร
-  ตรวจสอบ และสั่งการพนักงานให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรและอาคาร
   ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
-  การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับเหมาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามสัญญา