สนใจร่วมงานกับเรา
ส่ง resume มาที่ Recruit@lpn.co.th
* งดรับสมัครงานทาง walk-in
ติดต่อสมัครงาน     02-285-5011-6
คุณปัทมาภรณ์ 02-285-5011-6 ต่อ 387
คุณวรรณพร 02-285-5011-6 ต่อ 387
ตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง
1. ผู้จัดการชุมชน (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
2. ผู้จัดการชุมชน ( ประจำโครงการ กทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
3. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
4. เจ้าหน้าที่ชุมชน (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
5. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติ (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
6. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติฯ (ประจำโครงการ สามย่าน, อุดมสุข, พหลฯ34)
จำนวน 3 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
7. ช่างเทคนิค (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 5 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
8. ช่างเทคนิค-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการในกทม.)
จำนวน 20 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
9. ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic
จำนวน 10 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 2563
รายละเอียดงาน
กลับ
21 พ.ค. 2563
ผู้จัดการชุมชน (ประจำโครงการพัทยา)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

-  
เพศชาย/หญิง
-  อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
-  มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุด  5  ปีขึ้นไป
-  มีความรู้ พรบ.อาคารชุด
-  มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็วและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  มีใจรักงานบริการ
-  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
- TOEIC SCORE (500 up)
- ประจำโครงการ Grand Florida Pattayaลักษณะงาน
 1. บริหารจัดการอาคารตามที่ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคล
 2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคาร
 3. จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และควบคุมค่าใช้จ่ายของอาคาร
 4. จัดแผนการปรับปรุงอาคารและงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเพื่อเสนอแก่ผู้จัดการนิติบุคคล/ คณะกรรมการ/ เจ้าของร่วม ในที่ประชุมใหญ่
 5. การดูแลด้านความสะอาดของอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม
 6. การดูแลด้านความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย และทรัพย์ส่วนกลาง
 7. การให้บริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย
 8. ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของอาคารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
 9. การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถของอาคาร และการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม/ ผู้ใช้อาคาร
 10. ควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำงบประมาณรายรับ-จ่าย และงบลงทุนประจำปี ในด้านการบริหารอาคาร
 11. ตรวจสอบ และสั่งการพนักงานให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรและอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 12. การบริหารสัญญาจ้างของผู้รับเหมาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามสัญญา