คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

รู้จักแอล.พี.เอ็น.

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่บูรณาการอย่าง ครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม

  • รู้จักเรา
  • ประวัติบริษัท
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • LPN Way
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • รางวัลที่ได้รับ
  • แบรนด์ในเครือ
  • ผลงานของเรา

รู้จักเรา

เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมือง ที่บูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ที่ แอล.พี.เอ็น. ในการบริหารจัดการทุกอย่าง เราตัดสินใจด้วยการใช้คุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ ทั้งพนักงาน ลูกค้าและสังคมโดยรวม

Our Passion

สร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ
และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยวิถีที่ยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม

กลุ่มธุรกิจให้บริการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าอย่าง ต่อเนื่องในทุกโครงการ จึงได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมขึ้น 3 บริษัท เพื่อเติมเต็มการอยู่อาศัยแบบพอดีในบริการด้านต่างๆ ได้แก่

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP)

เป็นผู้รับผิดชอบการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัยที่พัฒนาโดย LPN และให้บริการบริหารอาคารโครงการภายนอก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

• งานบริหารชุมชน

รับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการส่งมอบโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาชื่อเสียง และคุณค่าของโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทและชุมชนผู้พักอาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพโดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ บริหารจัดการ งบประมาณ ดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ทีมบริหารชุมชน และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้กลยุทธ์ “F-B-L-E-S+P”

• งานบริหารอาคารพักอาศัย สำนักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์

รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวอาคาร ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงดูแล อาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่พอดีเหมาะสม รวมถึงให้บริการบริหารงานระบบการจัดการสินทรัพย์ให้เช่า วางระบบ - บริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงการบริหารอาคารสำนักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว บริษัทยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ คุ้มค่า ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมการประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มาก ประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน

• งานบริการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ

รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยที่ผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ นอกจากนั้นยังดำเนินการ ตรวจคัดกรองผู้เช่า เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

• งานบริการด้านวิศวกรรม

รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารชุดตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ดำเนินงานตั้งแต่การดูแลควบคุม การบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยระบบปรับอากาศ และงานทาสีอาคาร เป็นต้น งานจัดทำแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด อาทิ การซ่อมแซมภายในห้องชุด งานออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสีย และงานปรับปรุงระบบอาคาร

www.lppproperty.co.th
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS)

รับผิดชอบงานบริการบริหารโครงการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPN Team กว่า 20 บริษัท นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้ขยายฐานธุรกิจ โดยเปิดให้บริการแก่โครงการภายนอกอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการเพื่อการส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้แก่ การบริหารคุณภาพ การควบคุมและบริหารต้นทุน ความรวดเร็วในการส่งมอบ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของคนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้กลยุทธ์ “Q-C-S-E-S+P” ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 2 ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC)

รับผิดชอบด้านงานบริการชุมชน โดยให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและการบริการชุมชนอย่างครบวงจร โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับแนวทางการดำเนินงานจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น เป็นการให้บริการสู่ภายนอก และขยายกลุ่มพนักงานจากสตรีด้อยโอกาสไปยังกลุ่มคนพิการและผู้สูงวัย และในปี 2561 นี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเช่นเดียวกับบริษัท LPP ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เช่นกัน

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS)

รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา และวิจัยด้าน GREEN หรือ Sustainable Development และ BIM (Building Information Modeling) แก่บริษัทและองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการผ่านการรับรองมาตรฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO ของทั้ง 3 บริษัทในเครือ ทั้ง LPP-LPC-LPS นอกจากจะช่วยยกมาตรฐานธุรกิจให้บริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในระยะยาว ลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการทำงาน ส่งผลให้ลดปัญหาข้อร้องเรียน รักษามาตรฐานในการบริการ รวมถึงยังมีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

https://www.lws.co.th/