คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

ลุมพินี “ชุมชนน่าอยู่”

ชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนลุมพินีที่ผู้อยู่อาศัยทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

ชุมชนน่าอยู่

เราเชื่อว่าความสุขของการใช้ชีวิตในเมืองมีรากฐานมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี เราจึงให้ความสำคัญในการออกแบบที่อยู่อาศัย และการบริหารจัดการที่ช่วยส่งเสริม ไม่เพียงการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกชีวิตอย่างลงตัวและมีคุณภาพในทุกโครการ

#ชุมชนน่าอยู่ #ความพอดีที่ดีกว่า

องค์กรคุณค่า

องค์กรที่ได้มีการพัฒนาคุณค่าแบบบูรณาการ
ในการดำเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อส่งมอบให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม

คุณค่าผลิตภัณฑ์

จัดเตรียมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้ผู้พักอาศัย ได้แก่
LPN Design
จัดวางผังห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัย
สร้างพื้นที่ส่วนกลาง
ที่ผู้พักอาศัยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เสริมสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั้งบริเวณคอนโด และบริการรถรับ - ส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า

คุณค่าบริการ

มีทีมงานประจำโครงการและทีมสนับสนุน เพื่อบริหารจัดการตามแนวทาง “ชุมชนน่าอยู่”
F
การบริหารจัดการ
ทรัพย์ส่วนกลาง
B
การบริหารจัดการ
งบประมาณการเงิน
L
การบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิต
E
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
S
การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
P
การบริหาร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้พักอาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคล เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย
เป็นส่วนสำคัญที่ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย
ผ่านการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือ

วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของ
สมาชิกชุมชนลุมพินี

คือ ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ชุมชนน่าอยู่”

ความพอดีที่ดีกว่า

ความมุ่งม่ันและปรัชญาในการสร้างบ้านในแบบของ แอล.พี.เอ็น. คือ บ้านที่พอดีที่สุดกับชีวิตจริง
ภายใต้แนวคิด “ความพอดี ที่ดีกว่า” (The Better Balance) มาจาก 3 องค์ประกอบหลักคือ

;

พอดีกับการออกแบบ

(Balance Design)

ความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับทุกความสัมพันธ์ได้อย่างลงตัว เพราะเราพอดีในการออกแบบทุกรายละเอียด สร้างสมดุล ระหว่างความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเพศทุกวัย ท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ก็ยังมองหาพื้นที่กว้างเพื่อสร้างมิตรภาพที่ยังสามารถเคารพพ้ืนท่ีของกันและกันได้

พอดีกับบริการ

(Balance Service)

ลงตัวในทุกความใส่ใจ ด้วยการใช้ “ใจ” ดูแลพนักงาน เพื่อส่งมอบความสุขในการบริการให้กับลูกค้า ช่วยให้ใช้ชีวิตไม่สะดุดกับทุกบริการที่ต้องการในการอยู่อาศัยและการลงทุน

พอดีกับการใช้ชีวิต

(Balance Living)

ที่สะดวกสบายปลอดภัยมากกว่าที่เคย เพราะเราไม่หยุดนิ่งกับการนำเทคโนโลยีที่เสถียรแล้วในตลาด มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ชีวิตในแต่ละวันมีความปลอดภัย และความสะดวกสบาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า