คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล
บาท
%
ปี
บาท
บาท
%
ปี
คำนวณ
เริ่มใหม่

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดการผ่อนชำระ/เดือน

วงเงินกู้พึงประเมิน

0 บาท

รายได้สุทธิขั้นต่ำ

ยอดการผ่อนชำระ/เดือน

0 บาท

*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

ประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

รายการเอกสารประกอบ
การประเมิน

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทาง แอล.พี.เอ็น.
ดำเนินการขอสินเชื่อให้ โปรดเตรียมหลักฐานสำคัญ
ที่ใช้
ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ โดยเช็นต์ชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องกำกับเอกสารทุกใบ ดังนี้

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตนเองและคู่สมรส)
 • ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตนเองและคู่สมรส)
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
 • บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
 • ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • รายการเดินบัญชี (Statement) หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ตนเองและคู่สมรส)
 • ทะเบียนบ้านทุกหน้า (ตนเองและคู่สมรส)
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
 • บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
 • ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • รายการเดินบัญชี (Statement) หรือสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนต้นฉบับ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • ทะเบียนการค้า/สัญญาเช่า
 • รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น/บริคณห์สมธิ/กพ.20 (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ กรณีโอนสด
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารจากธนาคาร
ที่ต้องการยื่นสินเชื่อ

เพื่อประกอบการยื่นประเมินวงเงินสินเชื่อ
ธนาคารที่ท่านสนใจ

ธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลด
ธนาคารไทยพาณิชย์ ดาวน์โหลด
ธนาคารกสิกรไทย ดาวน์โหลด
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ดาวน์โหลด
ธนาคารยูโอบี ดาวน์โหลด
ธนาคารออมสิน ดาวน์โหลด
ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

 1. เซ็นชื่อตรงจุดที่มีเครื่องหมาย x กำกับ เซ็นชื่อกำกับแบบเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน
 2. ไม่ต้องกรอก วัน/เดือน/ปี ในใบยินยอมตรวจเครดิตบูโร เซ็นชื่อกำกับแบบเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ ธนาคารออมสิน ผู้กู้หลัก - ผู้กู้ร่วม กรอกคำขอกู้ชุดเดียวกันตามรายละเอียด
 4. หากมีผู้กู้ร่วมต้องเซ็นรับรองเครคิตบูโรคนละชุดกัน ตามจำนวนของแต่ละธนาคาร

6 ข้อแนะนำสำหรับผู้ขอสินเชื่อ

ข้อแนะนำดีๆ ลุมพินี เพื่อผู้ขอสินเชื่อ
เพื่อการกู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ภาระหนี้ต่างๆ จะถูกนำมาหักในรายได้

ภาระหนี้ต่างๆ (บ้าน, รถยนต์, บัตรเครดิต ฯลฯ) ธนาคารจะนำมาหักในรายได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลง หรือไม่เพียงพอ การกู้อาจมีปัญหา หรือ กู้ได้น้อยลง

ต้องมีคู่สมรสเซ็นให้การยินยอม

คู่สมรสทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องลงนามให้ความยินยอมให้คู่สมรสขอสินเชื่อกับธนาคาร การลงนามยินยอมของคู่สมรส เพื่อเป็นการยินยอมร่วมรับผิดชอบในนิติกรรมนั้น (คู่สมรสเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน)

ผู้กู้ไม่ควรมีหนี้ค้างชำระ

เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ผ่อนรถยนต์, ผ่อนสินค้าต่างๆ หรือ ค้ำประกันหนี้

ผู้กู้ต้องยื่นหลักฐานการฝากเงิน

บัญชีออมทรัพย์ หรือ หลักฐานการออมเงินผ่านประเภทบัญชีต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันยื่นกู้ธนาคาร โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเพียงพอ เพื่อยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ได้

ไม่เคยถูกดำเนินคดี

ผู้กู้ไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน

การผ่อนดาวน์กับการพิจารณาการกู้

ผู้กู้ต้องชำระเงินดาวน์ให้สม่ำเสมอตรงตามกำหนด เนื่องจากธนาคารจะใช้ข้อมูลการผ่อนดาวน์มาประกอบการพิจารณาการกู้ด้วย

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า