คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

กิจกรรมแชร์ไอเดียแต่งห้อง Flexible Space ในฝัน เพิ่มความ “น่าอยู่”

22 มี.ค. 2566

PR_Activity_Flexible Space​_2.jpg

LPN Development ขอชวนร่วมกิจกรรม แชร์ไอเดียแต่งห้อง Flexible Space ในฝัน เพิ่มความ “น่าอยู่” ชิงรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท*


กติกากิจกรรม แชร์ไอเดียแต่งห้อง Flexible Space ในฝัน เพิ่มความ “น่าอยู่” 

  • กดไลก์เพจ LPN Connect
  • คอมเมนต์ความเห็นของคุณว่า หากมีโอกาสได้ตกแต่งห้องอเนกประสงค์ Flexible Space ให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ทางคุณจะแต่งเป็นห้องอะไร พร้อมบอกเหตุผล
  • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ –  30 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

หลักเกณฑ์การประกวด
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
  • คณะกรรมการตัดสินตามความเหมาะสม และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน จะได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม
  • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กำหนดการประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 มีนาคม 2566 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

  • ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 17.30 น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 14 วัน หลังจากที่ประกาศผล
  • ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
  • บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง