คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPP สานต่อโครงการ 60+ EARTH HOUR 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

7 เม.ย. 2565
สรุปผลลดโลกร้อน_body web lpn.jpg

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ สานต่อกิจกรรม 60+ EARTH HOUR 2022 เชิญชวนผู้พักอาศัยในโครงการที่ LPP บริหารร่วม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีจำนวนโครงการเข้าร่วม 186 โครงการ สามารถลดพลังงานไฟฟ้ารวมกันได้ถึง 2,982 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือคิดเป็นมูลค่า 11,033 บาท และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง 1,735kg

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นนโยบายการร่วมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันและความห่วงใยสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการและสังคมรอบข้างที่บริษัทให้ความสำคัญและร่วมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15