คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN ร่วมกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม จับมือ SCGC และ Wake Up Waste ตอกย้ำพันธกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชวนพนักงานแยกขยะ ผ่านกิจกรรม “แยก แลก ตัง” เพื่อให้โลกน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

27 มี.ค. 2566

news lpn_won 27 march 2023_pict 850 mainpict.jpg


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ (LPN) โดยนายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ร่วมกับ นางสาวขวัญรัก เหลืองชัยกุล (คนที่ 2 จากทางขวา)  Circular Economy Leader บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ (SCGC) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์  ครบวงจรรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน และ นายวิชการ ปลอดกระโทก (คนที่ 1 จากทางซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร วงศ์ปิยะสถิตย์ (คนที่ 2 จากทางซ้าย) Co-Founder of Wake Up Waste แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การเก็บรวบรวมขยะตั้งแต่ต้นทาง มีคุณภาพ และการขนส่งไปรีไซเคิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ร่วมจัดกิจกรรม  “แยก แลก ตัง” เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและลดปริมาณขยะ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าของร่วมและผู้เช่าสำนักงานในอาคาร ลุมพินี ทาวน์เวอร์ ถนนพระราม4 ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนในเร็ววัน ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุต่างๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิล   ให้เข้าสู่กระบวนการกำจัดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธีแล้ว พนักงานยังสามารถนำมาขายเพื่อเป็นรายได้ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

news lpn_won 27 march 2023_pict 850 02.jpg

การจัดกิจกรรม “แยก แลก ตัง” ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า LPN ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การแยกขยะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีจำกัด นำกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ  ที่ไปสู่หลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการมุ่งสู่ “ขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) แล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย  โดย LPN กำหนดเป้าหมาย และวางแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 6 Green LPN เพื่อนำไปสู่ Carbon Neutrality (อัตราการปล่อย CO2เท่ากับอัตราการดูดซับของ CO2) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

news lpn_won 27 march 2023_pict 850 03.jpg

โดยผลของการจัดกิจกรรม “แยก แลก ตัง” ในครั้งนี้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 189 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 16 ต้น  โดย LPN มีนโยบายในการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกตลอดปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โลกใบนี้ #น่าอยู่ อย่างยั่งยืน