คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

LPN คว้ารางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 2020”

15 ธ.ค. 2563
LPN-รับรางวัล-570-001.jpg

LPN คว้ารางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 2020 ”

จากเวที  PropertyGuru Asia Property Awards


      LPN คว้ารางวัลต่อเนื่อง  ล่าสุดรับ “Best Sustainable Developer (Asia)”  จากเวที   PropertyGuru Asia Property Awards ครั้งที่ 15   นับเป็นการชนะรางวัลระดับภูมิภาค  หลังคว้ารางวัล Best Sustainable Developer  และรางวัลอื่นๆ อีกรวม 8 รางวัล จากเวทีจากการแข่งขันในประเทศไทย (PropertyGuru Thailand Property Awards)  นับเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นตลอดมาในการพัฒนาอสังหาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล


      นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า  รางวัล “Best Sustainable Developer (Asia)”  ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร  และเป็นบทพิสูจน์ในความตั้งใจจริงของ แอล.พี.เอ็น.ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการมอบรางวัล  Best Sustainable Developer (Asia) นี้  เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี  นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมมา เพื่อเป็นการชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการใช้วัสดุที่ไม่เหลือเศษ การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนระบบบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและการบริหารคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยแบบครบวงจรอีกด้วย


      นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา  แนวทางการดำเนินธุรกิจของ แอล.พี.เอ็น.  ในการพัฒนาโครงการตั้งอยู่บนปรัชญาแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงผลตอบแทนและความรับผิดชอบควบคู่กัน  ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “แพลตฟอร์มธุรกิจ 3-6-8-10”  ที่มีความชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยคำนึงถึงการสร้างความสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ  คือ     P : Profit (ผลกำไร)  P : People (สังคม)  และ P : Planet (สิ่งแวดล้อม) ภายใต้กลยุทธ์ LPN 6 Green ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า รวมถึงชุมชนข้างเคียง ผู้พักอาศัย คนงานก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการผ่าน 10 กระบวนการในการพัฒนาและประกอบธุรกิจ


      นายโอภาส กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร   สำหรับ แอล.พี.เอ็น. มุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนมีบ้าน  เพราะบ้านเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้  (Affordable Price) และมีฟังชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ความพอดีที่ดีกว่า”  พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ที่บริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มอบความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งนับเป็นความสุขที่แท้จริง และเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญที่คณะผู้ก่อตั้งองค์กรได้มอบไว้เป็นกลยุทธ์และหลักปรัชญาในการดำเนินงานที่ยังยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้


      “สำหรับรางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 2020” ที่ แอล.พี.เอ็น. ได้รับนี้   ถือเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้การดำเนินธุรกิจของเรา ได้รับการยอมรับในระดับเอเชียแปซิฟิค  ซึ่ง แอล.พี.เอ็น. หวังว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ   ร่วมพัฒนาและสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและในภูมิภาคให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศต่อไป”


      นายโอภาส กล่าวว่า ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคที่พิจารณามอบรางวัล “Best Sustainable Developer (Asia)”  ให้แก่ แอล.พี.เอ็น.  ทั้งนี้ ปรัชญาความยั่งยืนเริ่มจากวิสัยทัศน์ของคณะผู้ก่อตั้งองค์กร  สืบทอดมาจนคณะผู้บริหารและพนักงานในปัจจุบัน  ผมจึงขอส่งต่อความสำเร็จในครั้งนี้แก่ผู้ก่อก่อตั้ง  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม  เพื่อเป้าหมายร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและผู้พักอาศัยในทุกโครงการ   ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขที่แท้จริงของลูกค้า  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


      ทั้งนี้ การจัดงาน  “PropertyGuru Asia Property Awards” ครั้งที่ 15 ประจำปี ค.ศ. 2020 นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในในระดับเอเชียแปซิฟิค  ใน 35 รางวัล โดยมีรางวัลประเภทใหม่ที่เพิ่งมอบปีนี้เป็นปีแรกรวมรางวัลยอดเยี่ยมใน  6 สาขา  ได้แก่ Best Mixed Use Developer (Asia);  Best Industrial Developer (Asia);  Best Lifestyle Developer (Asia); Best Sustainable Developer (Asia); Best Commercial Developer (Asia); and Best Breakthrough Developer (Asia)  ซึ่งผู้เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคนี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  87 องค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงและผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศมาแล้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.02-285-5011-6 คุณฉัตรชัย