คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ#LPNมุมน่าอยู่ ผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท*

23 ธ.ค. 2565


LPN Connect - Photo Contest _2-08.jpg
                                                         กติกากิจกรรม "#LPNมุมน่าอยู่" PHOTO CONTEST

กติกากิจกรรม

 • ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “มุมน่าอยู่” เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในโครงการลุมพินี
 • โพสต์ภาพผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram ส่วนตัวของคุณ เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมใส่ #LPNมุมน่าอยู่  และAdd Location เป็นชื่อคอนโด หรือบ้านที่ถ่าย พร้อมเขียนเล่าเรื่องราวมุมน่าอยู่ของคุณ
 • ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้อยู่อาศัยในคอนโดลุมพินี  ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 21 ต.ค. – 31 ม.ค. 66 เวลา 23.59 น.

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด
 • ภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือ JPG ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1000 pixel
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ ไม่จำกัด
 • ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม
 • ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด LPN มีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • ผู้โชคดี สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล ตลอดแคมเปญ
 • พนักงานในกลุ่มบริษัท LPN และบริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง Facebook Page : LPN Connect

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • ภายหลังจากการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านต้องแสดงสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกำกับ และที่อยู่จัดส่ง ผ่านทาง Facebook Messenger Inbox ของเพจ LPN Connect ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการส่งมอบของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากที่ประกาศผล
 • ในกรณีหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป และหากผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองไม่นำหลักฐานมารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ของรางวัลนั้นในกิจกรรมอื่นต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่จัดหาของรางวัลอื่นๆ มาทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ประสงค์ไม่ขอรับรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลรายหนึ่ง รายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าวทุกกรณี หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลไปจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับของรางวัลดังกล่าวโดยตรง
 • ทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบในกรณีเมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายของของรางวัลจากการขนส่งทางไปรษณีย์ทุกกรณี