คอนโดพร้อมอยู่
คอนโดราคาเบาๆ
คอนโดในเมือง
คอนโดเปิดขายใหม่
คอนโดแนวรถไฟฟ้า
Sports lover
คอนโดชายทะเล

สวส.เยี่ยมชม LPC วิสาหกิจเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีและผู้สูงอายุด้อยโอกาสแบบยั่งยืน

23 พ.ย. 2566

lpc-social-enterprise-she-cafe_profile.jpg

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมคณะทำงาน สวส. เข้าเยี่ยมชม  แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัท แอล.พี.ซี. วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  โดยผู้บริหาร คุณสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.ซี. วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคุณประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้การต้อนรับ

lpc-social-enterprise-she-cafe_tmb-05.jpg

LPC Social Enterprise  : แม่บ้านลุมพินี  มีพนักงานกว่า 2,700 คน ให้บริการงานทำความสะอาด  มากกว่า 200 โครงการ ด้วยเจตนารมณ์ 4 สร้าง “สร้างรายได้-โอกาส-ศักดิ์ศรี-ความสุข”  ดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมตามแนวทางความยั่งยืน พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีและผู้สูงอายุด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียม


lpc-social-enterprise-she-cafe_tmb-04.jpg