Community News March 2016 ตรวจสุขภาพห้องชุด
    • ณ ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่
      วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค.58 เวลา 11.00-15.00 น.
    • ณ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์
      วันเสาร์ที่ 22 ส.ค.58 เวลา 11.00-15.00 น.