ประวัติบริษัท
เป้าหมายการดำเนินงาน
การบริหารแบรนด์ลุมพินี
งานบริการของเรา
รางวัลเกียรติยศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

  
            ตราผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ที่ทุกบริษัทให้ความสำคัญมุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษา และสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีตัวตนที่แตกต่างอย่างชัดเจน (Identity) โดยแบรนด์เหล่านั้นมักมีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหนือความคาดหมายโดยมี “วัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กร” เป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณค่า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นเครื่องกำกับ การทุ่มงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะสั้นเพื่อหวังผลเพียงยอดขายโดยขาดสำนึกรับผิดชอบอาจไม่บรรลุผลในยุคของสังคมข่าวสารและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงกำหนดแนวทางในการสร้างและบริหารแบรนด์ที่มาจากการลงมือปฏิบัติจนเกิดการรับรู้และความเชื่อมั่น ก่อเป็นความผูกพันและการบอกต่อ บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะใช้งบประมาณจำนวนมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โดยปราศจากปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งยังกำหนด “ค่านิยมองค์กร” ที่รองรับแนวทางในการบริหารตราผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการดำเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนคือ ความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” ซึ่งนอกจาก คุณค่าผลิตภัณฑ์ อันเกิดจาก ทำเลที่มีศักยภาพ ห้องชุดที่ออกแบบภายใต้แนวคิด LPN Design ส่วนประกอบโครงการในด้านต่างๆ ยังรวมถึงคุณค่าของการบริการที่บริษัทได้พัฒนามาโดยลำดับ ทั้งการบริหารประสบการณ์ลูกค้าและการบริการหลังการขายอันได้แก่ การบริหารชุมชน ภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นจุดแข็งที่ทำให้แบรนด์ของบริษัทได้รับการบอกต่อและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
  
การพัฒนาคอนโดมิเนียม แอล.พี.เอ็น.
“ชุมชนน่าอยู่” กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแบรนด์ “ลุมพินี”

            จากปณิธานที่บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และส่งมอบความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว “ลุมพินี” เพื่อนำไปสู่ “ชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงาม” ซึ่งบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัทในเครือที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้การบริการด้านบริหารจัดการชุมชนที่ครบวงจร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่พัฒนามาเป็นลำดับได้แก่ F-B-L-E-S ที่ประกอบไปด้วย
   

1. การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง (Facility Management)
      การบริหารทรัพย์ส่วนกลาง หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของชุมชน เป็นหน้าที่หลักของการบริหารจัดการชุมชน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารชุด อันได้แก่ ระบบวิศวกรรมและระบบความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายงานบำรุงรักษา ที่ต้องบำรุงรักษาในเชิงป้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ ทำงานเป็นปกติ เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัย และอาจเกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมด หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง

   
2. การบริหารงบประมาณ (Budgeting Management)
      การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
   
3. การบริหารคุณภาพชีวิต (Life Quality Management)
      สำหรับการบริหารจัดการชุมชน นอกเหนือจากการบริหารทรัพย์ส่วนกลางและการบริหารงบประมาณแล้ว คุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความสะอาด การรักษากฎระเบียบ ข้อบังคับของอาคารชุด เพื่อการมีวินัยในการอยู่อาศัยร่วมกันและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน โดยการสร้างความร่วมมือร่วมใจทั้งผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนากับผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ หากกิจกรรมใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม บริษัทจะให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

   กิจกรรมหลัก เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ รวมทั้งการรณรงค์ให้สมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนในโครงการ Fire Team เป็นต้น

   กิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่อาศัยร่วมกับผู้บริหารและสมาชิกในโครงการ อันจะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดความสุขจากการอยู่อาศัยในสังคมใหญ่ร่วมกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะหรือดนตรี การจัดงานวันครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยจากหลากหลายครอบครัวได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

   กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได้แก่ การจัดให้มีตลาดนัดชุมชนภายในโครงการ เช่น กิจกรรม “LPN รวมพลคนคอนโด สู้ภัยเศรษฐกิจ” ซึ่งจัดขึ้นที่โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำแหง เพื่อเแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า รวมถึงเป็นสื่อกลางในการรับสมัครงานและการสอนอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีตลาดนัดชุมชนใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม ลุมพินี สุขุมวิท 77 และกลุ่มอาคารพี.เอส.ที. ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก

   กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกได้แก่ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำ การจัดกิจกรรมแอโรบิค โยคะ วิ่งมาราธอน เช่น กิจกรรมวิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม “Lumpini Community Game” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันในหมู่สมาชิกจากกว่า 50 โครงการ ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 ที่ผ่านมา

   กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การทำบุญอาคาร การจัดงานในเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันครอบครัว เป็นต้น

   กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ การทำบุญ ฟังธรรม นั่งสมาธิ การจัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด และการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นต้น

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้สมาชิกในโครงการร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน การจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆ โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ที่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงโครงการลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4 การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนโรงแก้วย่านพระราม 3 ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ และการทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง ส่วนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การที่สมาชิกได้ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เป็นต้น
 

 
4. การบริหารสิ่งแวดล้อม (Environment Management)
      การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้

   
5. การบริหารระบบความปลอดภัย (Security Management)
      การบริหารงบประมาณ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพิ่มพูน เพื่อความมั่นคงในฐานะทางการเงินของชุมชน โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอาคารและคุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วม หรือผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในชุมชน ประกอบการจัดทำรายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้
   
การสื่อสารแบรนด์

            ในปี 2551 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ วางแผนการพัฒนาและการสื่อสารแบรนด์ “ลุมพินี” ออกสู่วงกว้าง โดยกำหนดเป้าหมายการรับรู้ถึงแก่นแท้ความเป็นตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน จากผลการศึกษาจึงเป็นที่มาของนิยามว่าคือ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” (Real Pleasure of Living) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนของตราสัญลักษณ์ของบริษัทและการบอกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์ “ลุมพินี” บริษัทจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาตราสัญลักษณ์ของบริษัท รวมถึงตราสัญลักษณ์ “ชุมชนน่าอยู่” ใหม่ ดังนี้
การสื่อสารแบรนด์ แอล.พี.เอ็น.
            สำหรับในปี 2552 เพื่อการสื่อสารออกไปในวงกว้างให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ อันจะเป็นการขยายการรับรู้ และการจดจำ บริษัทจึงได้จัดให้มีแคมเปญการสื่อสารกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ผ่านสื่อและช่องทางใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและมีค่าใช้จ่ายต่ำอันได้แก่ เว็บไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำเว็บไซด์ www.30happydays.com ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ รวมถึงการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือเฟซบุ๊ก (Face Book) โดยได้เชิญศิลปินรุ่นใหม่จาก 4 สาขาร่วมรับประสบการณ์ความสุขจากการอยู่อาศัยโครงการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา 30 วัน และถ่ายทอดประสบการณ์และเหตุการณ์น่าประทับใจผ่านเว็บไซด์ดังกล่าวเพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และความเข้าใจที่ดีที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี”

            นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมสื่อสารภายในระหว่างกลุ่มสมาชิกและพนักงานภายในองค์กร เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิก “ลุมพินี” และเป็นที่มาของวลีที่ว่า “ความสุขนั้นส่งต่อถึงกันได้” ซึ่งนับเป็นความรู้สึกแท้จริงจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน “ลุมพินี”