ในด้านการบริหารชุมชน บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ โดยต่อยอดจากกลยุทธ์ "ชุมชนน่าอยู่" ซึ่งเป็นจุดแตกต่างที่สร้างความเชื่อมั่นและบอกต่อให้กับผู้บริโภค อันนำไปสู่การสร้างยอดขายแบบปากต่อปากเป็น "ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย" ที่พัฒนาทั้งคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะทำให้ "ลุมพินี" เป็น "บ้าน" หลังใหญ่ที่นี้ สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย ให้สมาชิกทุกเพศทุกวัยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปันในไตรมาสนี้บริษัทยังจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) โดยได้จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จึงจ่ายเพิ่มอีก 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาจนถึงช่วงไตรมาส 1 ของปี 2559 แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ความต้องการที่พักอาศัยของกลุ่มเป้าหมายในระดับกลางถึงกลาง-ล่างยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่จะพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยคุณภาพ เพื่อให้เป็น "บ้าน" หลังแรกในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ (Affordable House) ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้มาโดยตลอด

ในด้านการบริหารชุมชน บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ โดยต่อยอดจากกลยุทธ์ "ชุมชนน่าอยู่" ซึ่งเป็นจุดแตกต่างที่สร้างความเชื่อมั่นและบอกต่อให้กับผู้บริโภค อันนำไปสู่การสร้างยอดขายแบบปากต่อปากเป็น "ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย" ที่พัฒนาทั้งคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะทำให้ "ลุมพินี" เป็น "บ้าน" หลังใหญ่ที่นี้ สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย ให้สมาชิกทุกเพศทุกวัยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ภายใต้วัฒนธรรม ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปันในไตรมาสนี้บริษัทยังจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) โดยได้จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จึงจ่ายเพิ่มอีก 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)

แม้ปีนี้จะเป็นช่วงขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบกับแนวทางการดำเนินงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ บริษัทจึงขอให้ความมั่นใจว่าการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและคงไว้ซึ่งมาตรฐานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะยังเป็นภารกิจหลักของบริษัทต่อไป และในนามของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมถึงการบอกต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "ลุมพินี" จะเป็นแบรนด์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในใจของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา      
ประธานกรรมการบริษัท