บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกรอบ 3 ปีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำหนดพันธกิจในแต่ละปี‚ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะหลักของพนักงานในองค์กร (Core Competency) ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการเผชิญ วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี‚ 2540 โดยในปัจจุบัน บริษัทไดัพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้กลายมาเป็นค่านิยมองค์กร(Corporate Values) ที่แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของบริษัท
วิสัยทัศน์ของลุมพินีในแต่ละปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2545 - 2547
ผู้นำด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง
ปี 2548 - 2550
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำตลาด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยแบบบูรณาการ เพื่อ การสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ
ปี 2551 - 2553
มุ่งมั่นดำเนินการในการรักษาภาวะผู้นำ ด้านการพัฒนา อาคารชุดพักอาศัย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าแบบ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ พึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผล ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
ปี 2554 - 2556
เป็นผู้นำในการพัฒนา ที่พักอาศัยในเมืองด้วยการ สร้างสรรค์ และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ แก่ผู้มีส่วน ได้เสียในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการ เติบโตอย่างยั่งยืน
ปี 2557 - 2559
คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ในกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้ แนวทาง “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยการดำเนินการตาม วิถี “องค์กรคุณค่า” เพื่อการพัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน

ปี 2545 - 2547

ปี 2548 - 2550

ปี 2551 - 2553

ปี 2554 - 2556

ปี 2557 - 2559

 
 

ชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนลุมพินีที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

 

ชุมชนน่าอยู่ คือ ชุมชนลุมพินีที่อยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

 

พันธกิจ

พันธกิจปี 2557 - 2559

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างเหมาะสม เพื่อผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและหลักการธรรมาธิบาล

ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

สร้างสรรค์ และส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่” ด้วยคุณค่าของ LPN GREEN ที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการ นอกกระบวนการ และอิงกระบวนการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปิยมิตรทางธุรกิจ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้วัฒนธรรมห่วงใยและแบ่งปัน และเติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องในผลตอบแทนที่เหมาะสม

 

พนักงาน

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อความสุข ความผูกพัน ความก้าวหน้ามั่นคง ผ่าน LPN Way และสถาบัน LPN ภายใต้วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปัน ของ “องค์กรแห่งคุณค่า”

การดำเนินงานภายใน

การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันผ่านแผนธุรกิจ และตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นภายใต้ L.P.N. Way

 

L.P.N WAY

L.P.N. Way

วิถึ แอล.พี.เอ็น. ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วน ได้เสีย” โดยมีองค์ประกอบค่านิยม 7 ประการ คือ “CLASSIC” ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำเนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพ ของบริษัทยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยม องค์กร (LPN VALUES) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็น วิถี แอล.พี.เอ็น (LPN WAY) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ ดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโต อย่างยั่งยืน”

CONTINUOUS DEVELOPMENT

“การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

COST WITH QUALITY

บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรด้วยความ ระมัดระวังและรอบคอบและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนทั้งต้นทุนตรงและต้นทุนแปร รวมทั้งค่า ใช้จ่ายส่วนเกินในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ของโครงการเป็นเป้าหมายสำคัญด้วย

Lateral Thinking

คิดนอกกรอบ

การคิดใหม่ที่ยืดหยุ่นและแตกต่างจากเดิม โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลได้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณค่า ให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการและความก้าวหน้าขององค์กร

Alliance

ปิยมิตร

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกันมายาวนาน ด้วยความไว้วางใจและเป็นธรรม ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน เพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกัน

SPEED

รวดเร็ว

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดเร็ว ทำเร็ว ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้งานมีคุณภาพ และเสร็จก่อนกำหนดหรือเร็วกว่าเดิมจนล้ำหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

Service Minded

ใจรักบริการ

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการ คิดในมุมมองของเขาและแสดงออกอย่างกระตือรือร้น ให้บริการ อย่างครบวงจรด้วยความเต็มใจและเกินความคาดหมายเพื่อเพิ่ม คุณค่าการบริการและความประทับใจ

Integrity

จริยธรรม

การปฏิบัติตนต่อองค์กรและทำธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

Collaboration

ความร่วมมือร่วมใจ

การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันรับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานหรือกิจกรรม ของบริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำนึกการแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

C

Cost with Quality

บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

L

LATERAL THINKING

คิดนอกกรอบ

A

ALLIANCE

ปิยมิตร

S

SPEED

รวดเร็ว
 

S

SERVICE MINDED

ใจรักบริการ

I

INTEGRITY

จริยธรรม

C

COLLABORATION

ความร่วมมือร่วมใจ
 

RESPECT FOR STAKEHOLDERS

“การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย”